Identifikačné a štatistické údaje obce Ratka

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 334
 • muži 164
  ženy 170
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 33
 • Produktívny vek (15-54) ženy 97
 • Produktívny vek (15-59) muži 127
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 77
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 5
 • muži 6
  ženy -1
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa poptravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistikaWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.